Shary

chestnut stallion, 1971 - 1991, Nisry x Chavali